Povolenia na činnosť a prevádzkovanie zberného dvora

  • rozhodnutie OÚŽP v Novom Meste nad Váhom na prevádzkovanie zariadenia na zber, zhromažďovanie, triedenie a prepravu odpadov – opotrebovaných jedlých olejov a tukov pre prevádzku zariadenia na zber odpadov ( číslo spisu: OÚŽP/2009/001443 )
  • rozhodnutie OÚŽP v Novom Meste nad Váhom na zber odpadov ( číslo spisu: OU-NM-OSZP-2019/000629-3 )
  • rozhodnutie RÚVZ v Trenčíne na uvedenie skladových priestorov jedlých olejov do prevádzky ( číslo : B/2010/00512 – 003 )
  • rozhodnutie OÚŽP v Novom Meste nad Váhom na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov ( číslo spisu: OÚŽP/2012/01603-3 ) – predmetný súhlas z dôvodu zmeny adresy sídla a prevádzky
  • rozhodnutie RÚVZ v Trenčíne na uvedenie priestorov „Sklad a distribúcia originálne balených rastlinných olejov a tukov a preskladnenie použitých olejov“ do prevádzky        ( číslo: B/2012/03390 – 004 ) - predmetný súhlas z dôvodu zmeny adresy sídla a prevádzky
  • rozhodnutie RVPS v Novom Meste nad Váhom na zber, skladovanie a prepravu vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 uvedených v článku 10 písm. p) nariadenia ( ES ) č. 1069/2009 – kuchynský odpad, separované použité potravinárske oleje vo vyhradených priestoroch prevádzkarne ( číslo jednania: 1292/2013 – 002 )
  • rozhodnutie o pridelení úradného čísla STOD-NM31SK ŠVPS v Bratislave
  • spoločnosť certifikovaná podľa : ISCC EU: EU-ISCC-Cert-PL214-56610520